Sản phẩm Vision
Sản phẩm Tongyu
Tủ nguồn Outdoor OPS3
Tủ nguồn Outdoor OPS2-S

VITECO thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Sáu ngày 26-06-2020

Báo cáo tài chính kiểm toán 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo bản báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (sửa đổi lần 6)

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng Thông báo về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ( lần thứ 6).

VITECO thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Công ty VITECO

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 20

VITECO thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2019

Chứng nhận ISO 9001:2015

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO thông báo Chứng nhận ISO 9001:2015

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng Thông báo quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty

Chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO thông báo Chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2019 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Sáu ngày 28-06-2019

Thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Công ty năm 2019

Thông báo bổ nhiệm thay thế chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo Nghị quyết bổ nhiệm thay thế chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.

Báo cáo tài chính kiểm toán 2018

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo bản báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Thông báo ngày cuối cùng tham dự đại hội cổ đông bất thường 28/6/ 2019

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông VITECO

Thông báo thay nhân sự thành viên HĐQT, TGĐ và BKS Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo thay nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty

Thông báo thay nhân sự thành viên BKS Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo thay đổi nhân sự thành viên BKS công ty

Công bố thông tin bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông VITECO công bố thông tin bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Quang

Công ty VITECO thông báo quyết định miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Quang

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 8 năm 2019

Thông tin tuyển dụng

- Chuyên viên xuất nhập khẩu

- Kế toán trưởng

- Kế toán viên

Liên hệ trực tiếp Anh Sơn (Phụ trách phòng Tổng hợp): 0986.300.758 để biết thêm chi tiết

>> Thông tin chi tiết
>> Tải Hồ sơ ứng viên