Hội đồng quản trị

  • Ông Nguyễn Thế Thịnh              Chủ tịch  HĐQT
  • Ông Nguyễn Tuấn Hòa               Thành viên HĐQT
  • Ông Nguyễn Văn Hòa                 Thành viên HĐQT
  • Ông Phạm Văn Hạnh                  Thành viên HĐQT
  • Ông Phạm Trung Thắng              Thành viên HĐQT

 

Ban kiểm soát

  • Ông Nguyễn Văn Quang             Trưởng Ban kiểm soát
  • Ông Nguyễn Văn Tấn                 Thành viên Ban kiểm soát
  • Bà Lê Thị Bích Quỳnh                Thành viên Ban kiểm soát

 

Ban Giám đốc

  • Ông Nguyễn Tuấn Hòa               Tổng Giám đốc
  • Ông Nguyễn Văn Quang             Phó Tổng Giám đốc