Thông báo lấy ý kiến cổ đông cho việc tăng vốn điều lệ Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản cho việc tăng vốn điều lệ Công ty.