Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 8 năm 2019

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Hoàng Ngọc Hùng

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO; Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty; Xét năng lực của cán bộ được bổ nhiệm; Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cho Ông Hoàng Ngọc Hùng kể từ ngày 15/08/2019

Thông báo ngày cuối cùng để tham dự đại hội cổ đông bất thường 2019

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông VITECO