Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2019

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo Nghị quyết về việc tổ chức họp

Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2019