Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo họp đại hội cổ đông thường niên của công ty năm 2018 , kết quả bầu cử  thành viên HĐQT , BKS

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo họp đại hội cổ đông thường niên của công ty năm 2018 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Sáu ngày 08-06-2018. Dưới đây là thư mời tham dự, chương trình đại hội cổ đông và thông báo bầu bổ sung thành viên trong Ban Kiểm Soát.

 

 

1. Thư mời tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

2. Giấy đăng kí tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

3. Giấy ủy quyền tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

4. Thông báo bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

5. Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

6. Đơn ứng cử tham gia Ban Kiểm Soát: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

7. Nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

8. Nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm Soát: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

9. Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia Hội đồng quản trị: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

10. Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia Ban Kiểm Soát: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

11. Chương trình Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2018: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

12. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông năm 2018: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

13. Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội cổ đông năm 2018: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

14. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc tại Đại hội cổ đông năm 2018: Quý vị xem chi tiết tại đây

15.Nghị quyết phiên họp  ĐHCĐ Công ty  VI TE CO 8.6.2018   Quý vị xem chi tiết tại đây

16. Bầu chủ tịch HĐQT  Công ty  VI TE CO 8.6.2018   Quý vị xem chi tiết tại đây

17. Bầu Trưởng ban kiểm soát  Công ty  VI TE CO 8.6.2018   Quý vị xem chi tiết tại đây

Trân trọng thông báo!