Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên của công ty năm 2019

 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty năm 2019 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Hai ngày 04-03-2019. Dưới đây là tài liệu để tham dự Đại hội cổ đông công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO:

 

 

 

1. Thư mời tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

2. Giấy đăng kí tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

3. Giấy ủy quyền tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

4. Đơn ứng cử tham gia HĐQT: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

5. Đơn ứng cử tham gia BKS: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

6. Nhóm cổ đông đề cử tham gia HĐQT: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

7. Nhóm cổ đông đề cử tham gia BKS: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

8. SYLL của ứng viên tham gia HĐQT: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

9. SYLL của ứng viên tham gia BKS: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

10. Chương trình Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2019: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

 

Xin trân trọng cảm ơn!!