Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo kết quả họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 của công ty năm 2019

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của công ty năm 2019 đã diễn ra vào 8h30 thứ Tư ngày 28-08-2019. Dưới đây là kết quả Đại hội cổ đông bất thường lần 2 của công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO:

 

1. Biên bản Đại hội cổ đông bất thường lần 2 Công ty: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

2. Nghị quyết phiên họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường lần 2 Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO: Quý vị xem chi tiết tại đây