Thông báo kết quả đấu giá cổ phần công ty VITECO

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco

Thông báo về việc thay đổi văn phòng làm việc từ ngày 27/5/2019

Kính gửi Khách hàng và Đối tác của công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO. Công ty chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi văn phòng làm việc từ ngày 27/5/2019