Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Công ty VITECO

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 18

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Hoàng Ngọc Hùng

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO; Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty; Xét năng lực của cán bộ được bổ nhiệm; Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cho Ông Hoàng Ngọc Hùng kể từ ngày 15/08/2019