Thông báo kết quả đấu giá cổ phần công ty VITECO

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco