Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO quyết định bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc mới của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO, căn cứ vào Công văn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc