Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để tham dự đại hội cổ đông năm 2019

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2019 của công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông VITECO

Bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Theo hướng dẫn của Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông VITECO thông báo bán đấu giá số cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 , KQ bầu HĐQT , BKS

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo họp đại hội cổ đông thường niên của công ty năm 2018 vào ngày 08-06-2018 và kết quả bầu cử thành viên HĐQT , BKS

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Công ty VITECO

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 18

Công ty VITECO thông báo các nội dung họp Đại hội cổ đông năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty năm 2019 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Hai ngày 04-03-2019

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2019 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Sáu ngày 28-06-2019

VITECO thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019

VITECO thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2019