Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để tham dự đại hội cổ đông năm 2019

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2019 của công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông VITECO

Thông báo mất sổ chứng nhận cổ phần Hoàng Hồng Giang

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (mã chứng khoán: VIE) của cổ đông Hoàng Hồng Giang

Bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Theo hướng dẫn của Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông VITECO thông báo bán đấu giá số cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 , KQ bầu HĐQT , BKS

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo họp đại hội cổ đông thường niên của công ty năm 2018 vào ngày 08-06-2018 và kết quả bầu cử thành viên HĐQT , BKS

Báo cáo tài chính 2017

Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo họp đại hội cổ đông thường niên của công ty năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 03-06-2017

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (mã chứng khoán: VIE) của cổ đông Phạm Quang Hảo

Báo cáo tài chính 2016

Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.