Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công bố thông tin bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông VITECO công bố thông tin bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2019 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Sáu ngày 28-06-2019

VITECO thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2020

VITECO thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2020

Thông báo thay nhân sự thành viên HĐQT, TGĐ và BKS Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo thay nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng Thông báo quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty