Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 của công ty năm 2019

 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của công ty năm 2019 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Tư ngày 28-08-2019. Dưới đây là tài liệu để tham dự Đại hội cổ đông công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO:

 

 

 

1. Thư mời tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

3. Giấy xác nhận - ủy quyền tham dự : Quý vị xem chi tiết tại đây

 

4. Phiếu ứng cử - đề cử thành viên Hội đồng quản trị: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

5. SYLL ứng viên tham gia HĐQT: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

6. Văn bản ủy quyền thành lập Nhóm cổ đông: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

7. Quy chế tổ chức Đại hội Đồng cổ đông: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

9. Tờ trình hủy bỏ tăng vốn được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28 tháng 6 năm 2019: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

10. Tờ trình phương án tăng vốn bằng chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

11. Tờ trình tiêu chuẩn lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

12. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

13. Quy chế ứng cử, bầu cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

14. Tờ trình danh sách bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

 

Xin trân trọng cảm ơn!!