Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo các nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường của công ty năm 2019

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2019 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Sáu ngày 28-06-2019. Dưới đây là tài liệu để tham dự Đại hội cổ đông công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO:

 

 

1. Thư mời tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

2. Giấy đăng kí tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

3. Giấy ủy quyền tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

 

4. Chương trình Đại Hội Cổ đông bất thường năm 2019: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

 

5. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

 

6. Dự thảo điều chỉnh Điều lệ Công ty VITECO năm 2019: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

Xin trân trọng cảm ơn!!