Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo thay đổi nhân sự thành viên

HĐQT, TGĐ và BKS công ty

 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty:

 

 

1. Biên bản họp bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

2. Công bố thông tin thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

3. Biên bản họp bầu Ban kiểm soát Công ty: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

4. Công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty: Quý vị xem chi tiết tại đây